FARID IMRAN MUSLIM,SAg.MA
FARID IMRAN MUSLIM,SAg.MA
Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah

FARID IMRAN MUSLIM,SAg.MA

CURICULUM VITAE

 

 

DATA PRIBADI

 

N a m a                              : H. FARID IMRAN MUSLIM S.Ag, M.A

Tempat/Tgl Lahir                 : MATARAM 29 NOVEMBER 1977

N I P                                 : 197711292002121003

Pangkat/Golongan                : III-D (Penata Tingkat I)

Jabatan                              : Kasi Kelembagaan dan Sistem informasi Madrasah

Jenis Kelamin                      : Laki - Laki

A g a m a                           : Islam

S t a t u s                           : Menikah

Handphone                         : 0818466747

E-mail                                : born29@gmail.com / faridmuslim@kemenag.go.id

Alamat / Tempat Tinggal       : BTN Taman Indah Jl. Cianjur B 51 Mataram

 

 

 

DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. SD Negeri No. 4 Mataram Tahun 1989

2. Mts Negeri Mataram Tahun 1992

3. MAN 1 Mataram Tahun 1995

4. Perguruan Tinggi

    S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001

    S2 UGM Yogyakarta Tahun 2008

   

 

NON FORMAL

 

1. Prajabatan

2. Diklat Keprotokolan

3.Diklat Perencana

4.DDTK SHIBGOH

 

.

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 

1.    Penyuluh Agama Pertama Pada KUA

2.    Pelaksana Subbag Hukmas & KUB

3.    Penggadministrasi Seksi Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah

4.    Pengembang Kelembagaan

5.    Analis Kelembaan Pembinaan Pendidikan

 

 

 

 

                                Mataram,      November 2020

                                                                                                   

                                       

 

                            H. FARID IMRAN MUSLIM S.Ag, M.A